Hygrocybe calciphila Arnolds, apnenčasta vlažnica  
neužitna
Syn.: Pseudohygrocybe calciphila (Arnolds) Kovalenko

My fungi photos