Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr., zlatozoba polževka - užitna

My fungi photos