Pseudoclitocybe obbta (Fr.) Singer, obgozdna palivka - neužitna

My fungi photos