Schizophyllum commune Fr., navadna cepilistka - neužitna

My fungi photos