Mutinus caninus (Huds.) Fr., pasji klinček, neužitna
My fungi photos