Stemonitis fusca (Roth), valujoča nitkarica - neužitna
Myxomycetes - sluzavke

My fungi photos