O gobarstvu

Nabiranje gob je zadnjih nekaj let postalo najpopularnejši "šport" širšega prebivalstva 
naše Slovenije. 
Marsikateri gobar pa ne pozna ne zakonodaje, ne pravil in ne bontona o pravilnem in 
zakonitem nabiranju gob v naravi in tudi ne pozna nevarnosti, ki prežijo nanj pri 
gobarjenju. Zato povejmo nekaj o tem!

O zakonskih predpisih in uredbah za nabiranje gob v Republiki Sloveniji

Glive so izrednega pomena za stabilnost in odpornost gozdnih ekosistemov, saj so, poleg bakterij, najpomembnejše razgrajevalke organskih snovi, pri čemer se sproščajo hranilne snovi za druge organizme. Posebno pomembne so mikorizne glive, ki živijo v sožitju z višjimi rastlinami. Zaradi ohranjanja biološke raznovrstnosti in naravnega ravnotežja in pa seveda zaradi vedno večjega zanimanja za nabiranje gob, je Republika Slovenija sprejela

Uredbo o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv (Uradni list RS, št. 58/2011)

Kratek povzetek uredbe:

1. člen - S to uredbo se zavarujejo določene ogrožene prosto živeče vrste gliv z  namenom ohranitve njihovega ugodnega stanja teh vrst.

3. člen - Določbe te uredbe se uporabljajo za rastoče in nabrane glive zavarovanih vrst ter njihove dele ali izdelke iz njih, vključno s podgobjem ali micelijem (v nadaljnjem besedilu: podgobje) in gobo ali trosnjakom (v nadaljnjem besedilu: goba) ter vsemi razvojnimi oblikami.

4. člen - Prepovedano je zavestno uničevanje zavarovanih vrst gliv, zlasti odvzem iz narave ali uničevanje gob in podgobja ter ogrožanje obstoja teh vrst na njihovem naravnem območju razširjenosti.

10. člen - Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, inšpektorji, pristojni za gozdove, in naravovarstveni nadzorniki.

 • Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju s:

4. členom te uredbe zavestno uničuje zavarovane vrste gliv ali poseduje, prevaža, prenaša, prodaja, zamenjava ter ponuja za prodajo ali zamenjavo zavarovane vrste gliv, odvzete iz narave,
5. členom te uredbe z dovoljenimi ravnanji iz drugega odstavka 5. člena te uredbe ogrozi obstoj zavarovanih vrst gliv na njihovem naravnem območju razširjenosti ali
6. členom te uredbe brez dovoljenja odvzame iz narave, uniči ali poškoduje podgobje ali gobe zavarovanih vrst gliv.

 • Z globo od 300 do 3.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
 • Z globo od 250 do 2.500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.

V Sloveniji velja od leta 1995 tudi predpis, ki prepoveduje vožnjo z 
motornimi vozili in kolesi v naravnem okolju.
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-2050
        

 

Seznam gob, ki so v Sloveniji zavarovane in se ne smejo nabirati!

 


Uredbo in Seznam zavarovanih gliv lahko preberete na straneh 
Uradnega lista RS, št. 58/2011

- Oprema gobarja
- Obnašanje v gozdu
- Nevarnosti v gozdu